Status prawny

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.).

Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie – Koźlu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat wykonawczy Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie - Koźlu. 

Siedziba KPP znajduje się w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 18.
 
Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie - Koźlu wykonuje zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych na obszarze miasta Kędzierzyna - Koźla i powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego.
 
Komendant podlega nadzorowi:
  • Komendanta Głównego Policji - w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów i centralnego organu administracji rządowej,
  • Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Komendant podlega zwierzchnictwu Prezydenta Miasta Kędzierzyna – Koźla i Starosty Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb inspekcji, staży pożarnych, z wyjątkiem spraw dotyczących czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo -  śledczych, z zakresu postępowań w sprawach o wykroczenia i postępowań administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie - Koźlu jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Metryczka

Data publikacji 23.12.2008
Data modyfikacji 15.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Włodzimierz Kominek
Osoba udostępniająca informację:
Hubert Adamek
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Nakoneczna
do góry